Värderingarna främst

Företagets uppförandekod (Code of Conduct)

Vår organisation är skyldig att följa de principer som fastställts i EU:s Dataskyddsförordningen (GDPR). Alla anställda förväntas läsa uppförandekoden och följa den i sitt dagliga arbete.

Affärsprinciper

Vår viktigaste uppgift är att utveckla och upprätthålla en ekonomiskt stabil och framgångsrik affärsverksamhet. Vi tar ansvar för våra anställda, våra affärspartners och vårt samhälle.

 • Vi följer gällande lagar och internationella avtal.
 • Vi respekterar FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna och värnar våra anställdas rättigheter och rättigheterna hos de samhällen som vi arbetar och lever i.
 • Vi förbinder oss att bedriva vår verksamhet på ett ärligt och etiskt sätt.
 • Vi är för en öppen diskussion med alla som påverkas av vår verksamhet.
 • Vi följer gällande konkurrenslagstiftning.
 • Vi erbjuder inte och tar inte emot obefogad betalning eller ersättning som lockar till lagstridig, oärlig och oetisk verksamhet.
 • Vi skyddar all konfidentiell information från våra kunder respektive affärspartners och respekterar andras immateriella rättigheter.
 • Vi följer internationella handelsbestämmelser och bestämmelser beträffande exportöverakning.

Ansvar som arbetsgivare, köpare och uppdragsgivare

Arbetstagarnas arbetsvillkor ska uppfylla minst följande minimikrav enligt nationell lagstiftning och ILO-avtal. Vi behandlar alla arbetstagare jämlikt.

 • Vi respekterar människovärdet och individualiteten och en arbetsorganisation med mångfald, vilket innebär förbud mot all form av diskriminering, hot och trakasserier.
 • Vi accepterar inte barn- eller tvångsarbete under några som helst omständigheter.
 • Vi tillåter inte förfaranden som förhindrar fri rörlighet för arbetskraft.
 • Vi anställer inte personer under 15 år, och om åldersgränsen enligt lokala normer är högre anställer vi inte personer som är yngre än den lagliga nedre åldersgränsen.
 • Vi erbjuder en säker och hälsosam arbetsmiljö och förbinder oss att utveckla den kontinuerligt. Skriftliga anvisningar om arbetssäkerhet ligger framme och används på samtliga av våra arbetsplatser.
 • Vi respekterar arbetstagarnas rätt att bilda eller ansluta sig till fackföreningar enligt respektive lands lag.
 • Vi kompenserar våra anställda på ett rättvist sätt och följer lokala löneföreskrifter samt försäkrar oss om att arbetstiden, inklusive övertid, inte överstiger lagstadgade bestämmelser.
 • Vi strävar efter att se till att våra leverantörer och underleverantörer följer principerna i företagets Code of Conduct.

Miljö och hållbar utveckling

Vi följer såväl nationella som internationella lagar och förordningar beträffande råvaror, vilka vi använder, samt gällande etiken i vår verksamhet. Sådana är exempelvis den Europeiska unionens REACH-kemikalieförordning, RoHS-direktiv samt Conflict Minerals -förordning. I enlighet med vårt miljöansvar har vi som mål att kontinuerligt utveckla våra processer för att minska den av oss förorsakade miljöbelastningen. Detta är något som vi förutsätter av hela vår leveranskedja. Vår miljöledning följer ISO 14001:2015 standarden.

 • Vi strävar efter att använda möjligast miljövänliga produkter
 • Vi strävar efter att öka återvinningen av material och produkter
 • Vi strävar efter att minimera vårt materialspill

Kvalitetsansvar

Vårt kvalitetsledningssystem är certifierat enligt ISO 9001:2015. Våra produkter och tjänster är av oklanderlig kvalitet och uppfyller de lagar, förordningar, standarder, affärsseder och goda tekniska egenskaper som gäller vid leverans.

Miljöaspekter 20.8.2019

Miljöaspekter definieras som alla skadliga eller gynnsamma förändringar i miljön som helt eller delvis beror på aktiviteter eller tjänster som kan påverkas av A & R Works Oy Ab, Scandinavian Cable Service Oy och Oy T. Stenbacka Ab.
Miljöaspekterna bygger på bedömning och analys av miljökonsekvenser.

Miljöaspekterna är:

 • Återvinning
 • Utsläpp av damm i luften av A & R Works
 • Behandling av kemikalier av T. Stenbacka
 • SCS utsläpp från lamineringslim

Miljömål är att upprätthålla nuvarande goda nivå när det gäller:

 • Återvinning
 • Utsläpp av damm
 • Hantering av kemikalier
 • Återvinning av tvättvatten från lamineringslim

Företagsledningen granskar och vid behov upprätthåller miljöaspekter och mätbara mål årligen och utarbetar en handlingsplan.

Scandinavian Cable Service OyFilppulantie 22FI-27510 EuraFINLAND

FO-nummer: 1542277-5Tel: +358 20 7479 710Fax. +358 2 865 1971

Member of the Star Works Group