SCANDINAVIAN CABLE SERVICE OY

är en säker råvaruleverantö r till kabeltillverkare. Vi är inte enbart en materialleverantö r utan också en logistisk partner till våra kunder fö r material som är svåra att flexibelt skaffa fram efter behov utan stor lagerhållning.

Vi ingår i ett nätverk med ledande materialleverantö rer och kö per råvarorna till vårt lager. Leveranserna från våra leverantö rer sker effektivt i stora partier. Vi lagrar materialet i sådan form att vi kan fö rädla det vidare enligt våra kunders ö nskemål i rätta bandformat eller på spolar. Vi strävar till att erbjuda våra kunder ett så stort sortiment av kabelkomponenter som mö jligt. Vi har därutö ver resurser att fö rmedla sortiment utanfö r det som finns i lager genom våra utmärkta leverantö rskontakter. Till detta kommer att vi också satsar på effektiv logistik genom hela leverantö rskedjan.

Våra produktionsmaskiner och styrningsprogram har planerats och byggts just med tanke på detta. De stö der vår effektiva och flexibla produktion. Arbetskraften, som vi själva utbildat, arbetar flexibelt och rationellt med målet att våra kunders produktionslinjer hålls igång och uppnår en så effektiv produktion som mö jligt. Scandinavian Cable Service Oy satsar på arbetsskydd och arbetarnas välmående fö r att garantera en stö rningsfri produktion och ö verenskomna leveranstider till våra kunder.

Scandinavian Cable Service Oy har under sin nästan 20 års historia lyckats uppnå långsiktiga och fö rtroendefulla fö rhållanden till kunder, som uppskattar betydelsen av inkö pslogistiken fö r sina egna leveranser. Långvariga och goda kundrelationer ger oss också mö jligheten, att tillsammans med våra kunder bygga en effektiv och konkurrenskraftig leverenskedja. Våra produkter är inte den dyraste komponenten i kabelframställningen, men blir mycket dyra just då när de inte finns till hans i rätt tid eller då de inte fungerar tillfredsställande i processen. Detta är orsaken till att vi inte satsar enbart på logistiken utan även på kvaliteten. Vårt fö retag har haft ett fungerande kvalitetsprogram ända från starten. Programmet är certifierat enligt ISO 9001:2000 fr.o.m. 1.7.2004. Kvalitetsprogrammet och våra certifikat finns under rubrikerna Kvalitet och Miljö .

Inom Scandinavian Cable Service Oy har vi en stark ö nskan att tillsammans med våra kunder utveckla våra produkter, så att de blir ännu bättre, effektivare och säkrare. De med omsorg valda samarbetsparterna garanterar goda fö rutsättningar att utveckla produkterna fö r våra kunders nya behov. Till detta hö r att vi har en stor kunskap om bandformade material, både i fråga om produktion och maskiner fö r att kunna utveckla specialprodukter.

Vår miljö politik garanterar att fö retaget i allt utvecklingsarbete och produktion noggrant uppfyller gällande miljö krav och verkar fö r att säkerställa vår verksamhetsomgivning fö r kommande generationer. Läs mera om detta under rubrikerna Kvalitet och Miljö .

SCANDINAVIAN CABLE SERVICE OY är en del av Star Works Group.